ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2556... รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบ...

ด้วยสภาการพยาบาลกำหนดรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2556 ดังนี้

1. สาขาการผดุงครรภ์                                          2. สาขาการพยาบาลมารดาและทารก

3. สาขาการพยาบาลเด็ก                                       4. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์

5. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ                                 6. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต    

7. สาขาการพยาบาลชุมชน                                    8. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

9. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 

10. สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  เป็นผู้สอบความรู้ในหมวดวิชาแกนและสอบความรู้ในแต่ละสาขาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551

กำหนดรับสมัครสอบ                            8 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

โปรดศึกษารายละเอียดในประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร                         1. หนังสือประกาศรับสมัครสอบ

2. ประกาศรับสมัครสอบ

3. คำขอยื่นสอบ วบ.2/1  

4. หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล  

5. แบบชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข  0 2596 7573-4 อีเมล์ apn2tnc@hotmail.com

อ่านรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์.pdf 68.02 KB
กำหนดการและห้องสอบสาขาต่างๆ.pdf 467.98 KB
หนังสือประกาศรับสมัครสอบ.pdf 633.44 KB
ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญฯ ปี 2556.pdf 95.19 KB
แบบ วบ2-1.pdf 62.12 KB
ใบแจ้งการชำระเงินTeller Payment.pdf 77.89 KB
หนังสือรับรองประสบการณ์56.doc 35 KB