อื่นๆ

ความก้าวหน้าของพยาบาล

ผมคิดว่าที่พยาบาลไม่มีความก้าวหน้าถึง ชำนาญการพิเศษ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีหลายสาขาวิชาชีพ และหัวหน้าคือ วิชาชีพแพทย์ ึ่งแพทย์ก็มีความก้าวหน้าตามที่ท่านต้องการแล้ว จึงไม่มีความกระตือรือล้นที่จะดำเนินการเรียกร้องให้วิชาชีพอื่น อีกอย่างสภาพยาบาลก็ไม่มีบทบาทในการเรียกร้องสิทธิ์ให้น้องๆ ยังมีความคิดว่าตัวเองเป็นวิชาชีพที่สูงส่ง เสียสละ มีคนศรัทธา จนลืมมองดูวิชาชีพอื่นที่อยู่ข้างๆ ตัวเอง อิจฉาครู แต่ก่อนเคยได้ยินแต่ครูเป็นหนี้ ต้องปลดหนี้ ซึ่งเดี๋ยวนี้ครูท่านทำสำเร็จแล้ว ทำไมไม่มองดู ไม่ศึกษาว่าทำอย่างไร แต่เราก็รู้ว่าท่านมีกำลังแค่ไหน แต่อยากให้ปรึกษาแพทย์บางท่านที่ท่านเห็นใจพยาบาล เข้าใจก็ยังพอมี แล้วให้ท่านช่วยผลักดัน ผมไม่เชื่อหรอกว่าลำพังพยาบาลจะทำเองได้ เพราะระบบบริหารของสาธารณสุขมันมีขีดจำกัด มีขีดกั้น พยาบาลซ๊ 7-8 ต้องเป็นลูกน้องแพทย์ ซี 4

การเปลี่ยน Tracheostomy พลาสติกเป็น silver tube

ตามกฎหมายประกอบวิชาชีพฯ พยาบาลมีหน้าที่เปลี่ยน tracheostomy (พลาสติก) เป็น Silver tube ได้หรือไม่ เพราะมีแพทย์บางท่านบอกว่าพยาบาลสามารถเปลี่ยนเองได้ และให้เปลี่ยนเอง รบกวนท่านผู้รู้ของสภาช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ และขอเอกสารอ้างอิง หรือแหล่งเอกสารด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งครับ

การแต่งกายชุดฟ้าลายทาง

เรียนท่านนายกสภาการพยาบาล

ในอดีต ตอนข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาพยาบาลจำได้ว่าจะมีวิชาอนามัยชุมชนที่ต้องออกนอกพื้นที่หน่วยบริการมีระเบียบการแต่งกายที่เป็นฟอร์มเหมือนชุดขาวเพียงแต่ผ้าเป็นฟ้าลายทาง แม้จบออกมาก็จะชินตากับวิชาชีพที่เรียกว่าผดุงครรภ์และพยาบาลสาธารณสุขที่ใส่ฟอร์มเป็นกระโปรงชุดติดกันแล้วใส่กระดุมเหล็กตามสถาบันที่จบต่อมาชุดพยาบาลสามารถแยกเสื้อกับกระโปรงได้ก็ยังเป็นชุดขาว กับฟ้าลายทางที่ยังเป็นแบบท่กำหนดให้เป็นปกปีกนก หรือฮาวาย ก็ยังเป็นฟอร์มพยาบาลอยู่ ภาพต่อมาเห็นข้าราชการกระทรวงทั้งในกระทรวงและสาธารณสุขจังหวัดแต่งชุดชาฟารีที่ตัดจากผ้าฟ้าลายทางและภาพปัจจุบันคือ
ฟ้าครึ่งท่อนคือเสื้อฟ้าลายทางที่สำเร็จรูปคอกลมบ้าง ฮาวายบ้างโดยปักรูปงูพันคบเพลิงติดกระเป๋าเสื้อแล้วใส่กระโปรงดำหรือกางเกงดำซึ่งพบได้ในปัจจุบันคือ
คนที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตำแหน่ง นวก. จพง. พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปลของสถานบริการเอกชน คำถามของข้าพเจ้าคือ
1. ชุดปฏิบัติงานเสื้อฟ้าลายทางครึ่งท่อนกระเป๋าปักสัญลักษณ์งูพันคบเพลิงที่มีขายสำเร็จรูปทั่วไปใส่กับกระโปรง/กางเกงดำหรือโทนดำใครก็ใส่ได้ใช่ไหมขอให้ทำงานในสถานบริการสาธารณสุขไม่ว่าในตำแหน่งใด ( ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว )
2. เป็นพยาบาลแต่ต้องปฏิบัติงานในชุมชน ( ออกพื้นที่ชุดขาวดูแลลำบาก ) เพื่อบ่งบอกว่าเป็นพยาบาลก็ตัดฟอร์มแบบชุดขาวเป็นชุดติดกัน แยกเสื้อ/กระโปง เสื้อกางเกงเพียงแต่ผ้าเป็นฟ้าลายทางและติดกระดุมเหล็กและมีป้ายชื่อบ่งบอกชื่อ ตำแหน่งใช่หรือไม่

ขอคุณล่วงหน้าคะที่ตอบคำถาม
วัชราภรณ์ ภู่พุกก์

ต้องการปรับจากนักวิชาการสู่ตำแหน่งพยาบาล

อยู่รพ.สต.ตำแหน่งนักวิชาการ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีจบพยาบาลปี 2544 ทำงานทั้งพยาบาลและวิชาการ มีโอกาสปรับสู่ตำแหน่งพยาบาลภายใน 4-5ปีนับจากนี้หรือไม่ อยากทราบความเป็นไปได้ที่แน่นอน ขอความเห็นใจด้วย หากไม่ได้ก็จะวางอนาคตเส้นทางอื่น

การเจาะ blood gas

แพทย์สั่งให้เจาะ blood gas โดยให้พยาบาลเป็นผู้เจาะ พยาบาลสามารถทำได้หรือไม่ และจะชี้แจงอย่างไร

ตอบด่วนค่ะ

บัตรสภาการพยาบาลต่ออายุใหม่เลขบัตรเปลี่ยนใหม่ไม่สามารถใช้ได้ ประสานแล้วแจ้งว่าอีก 15 นาทีใช้ได้แต่ผ่านไป 4 ชม.ยังใช้เลขบัตรใหม่ไม่ได้ค่ะ ขณะนี้ก็ยังใช้ไม่ได้รบกวนตรวจสอบให้ด้วย
ขอบพระคุณค่ะ

สอบถามเรื่องการเปิดคลีนิก

พยาบาลสามารถเปิดคลีนิกให้บริการทำแผลเก่าได้หรือไม่ เพราะปกติอยู่ในร.พ.ก็ทำเป็นงานหลักอยู่แล้ว

เรื่องค่าเวรบ่าย-ดึก

ปีหน้านี้2556 ค่าแรงงานรายวันเพิ่มเป้น 300 บาทแล้ว ไม่ทราบว่าสภาการพยาบาลจะมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะช่วยเหลือสมาชิกพยาบาลให้ได้รับค่าตอบแทน เวรพยาบาลบ่าย-ดึก ให้เพิ่มขึ้น จากปกติขณะนี้รับอยู่ 200 บาท/เวร (บ่าย/ดึก)

การฉีดยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ของพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต./สถานบริการท่ีไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กรณีมีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิทั้งทั่วไปและเฉพาะทางจิตเวช ส่งผู้ป่วยกลับมาฉีดยาในสถานบริการใกล้บ้าน เพิ่มมากขึ้น เดิมผู้ป่วยมารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีแพทยฺ์(ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)ประจำ เป็นผู้ตรวจสอบและสั่งการรักษา ก่อนให้พยาบาลวิชาชีพ(ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล) ซึ่งมีบทบาทช่วยเหลือการรักษาของแพทย์ ดำเนินการ เป็นไปตามกฏหมายวิชาชีพและระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาเมื่อสถานีอนามัย ปรับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีพยาบาลวิชาชีพประจำทำให้ผู้ป่วยมีความคาดหวัง และประสงค์จะรับบริการฉีดยาตามคำสั่งแพทย์จากโรงพยาบาลระดับทุตยภูมิ ซึ่งหากพิจารณาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่าน่าจะไม่ถูกต้อง
เพื่อให้มีการยืนยันข้อมูลประกอบการพิจารณาวางระบบการบริการและแจ้งผู้ป่วยทราบ รวมถึงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง จึงขอความเห็นจากผูู้ทรงคุณวุฒิของสภาการพยาบาล ในประเด็นการให้ยาฉีด/การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตามคำสั่งแพทย์จากรพ.ตติยภูมิ/ทุติยภูมิ ท่ีไม่ได้ประจำในสถานบริการ

เรื่องการบรรจุข้าราชการ

เรียนถามท่านอาจารย์ที่เกี่ยวข้องค่ะ
ดิฉันทำงานที่รพ.สปส.อุบลฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพแต่บรรจุในตำแหน่งพนักงานราชการ และมีสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการรวมประมาณ40คน อยากทราบว่าจาการที่ท่านหารือกับกลุ่มตัวแทนเครือข่ายพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวแล้วมีข้อสรุปกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุ แต่ในส่วนของพนักงานราชการที่ว่าไม่สามารถมาต่อคิวบรรจุได้นั้นทำไมท่านจึงสรุปหลักเกณฑ์แบบนั้นเพราะพนักงานราชการเขาก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันต่างกันตรงที่เป็นลูกจ้างที่รับเงินเดือนจากกระทรวง สิทธิประโยชน์ก็ไม่ต่างกัน ใช้สิทธิกระกันสังคมเหมือนกัน แต่จะติดตรงระเบียบพนักงานราชการ แต่ถ้ามีการประกาศสอบขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุข้าราชาการ พวกพนักงานราชการก็มีสิทธิจะสอบได้ไม่ใช่หรือค่ะ แล้วจะให้พวกเราลาออกแล้วไปต่คิวบรรจุต่อจากพวกพนักงานกระทรวงใหม่คงจะเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่น่าเหมาะสมนะค่ะ เพราะพวกพนักงานที่มีอยู่เขาเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2546 อายุงานก็มากกว่าน้องลูกจ้าง แล้วจะตัดสิทธิพวกเขาหรือค่ะ
เรียนมาเพื่อพิจารณา
กลุ่มพนักงานราชการ(พยาบาล)ทั่วประเทศ