อื่นๆ

กรณีเวชปฏิบัติตรวจรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง

สวัสดีค่ะ
รบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับกรณีที่พยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ปฏิบัติงานที่รพ.สต. และมีงานMobile clinic ซึ่งตรวจรักษาผู้ป่วยเรื่อรังจาก รพ.แม่ข่ายที่มาดำเนินการตรวจรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตในพื้นที่.. แพทย์จะดำเนินการตรวจรักษาในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน และจะส่งต่อให้ พยาบาลเวชปฏิบัติในพื้นที่ดูแลรักษาแทนแพทย์
พร้อมทั้งจ่ายยา ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิต ด้วย ซึ่ง NP จะส่งใบสั่งยาซึ่งเป็นยาเดิมที่แพทย์ได้สั่งให้ผู้ป่วย โดยส่งให้งานเภสัชกรรม รพ.เครือข่าย และจัดส่ง
เป็น pack ของผู้ป่วยและนำมาจ่ายยาให้ผู้ป่วย...

และต่อมา ปี2555 ทาง รพ.เครือข่ายได้นำ stock ยาของผู้ป่วยเรื้อรังมาไว้ที่ รพ.สต.ในพื้นที่ และให้พยาบาลเวชปฏิบัติตรวจรักษาผู้ป่วยเรื้อรังแล้วจัดการจัดยาเอง
โดยไม่มีการตรวจสอบจากเภสัชกร เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อผู้ป่วย จึงขอรบกวนสอบถามให้กระจ่างแน่ใจว่าเป็นบทบาทหน้าที่และขอบเขตที่พยาบาลเวชปฏิบัติ
สามารถุกระทำได้หรือไม่
รบกวนตอบข้อสงสัยหน่อยนะคะ อึดอัดใจจริงๆค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง

อยากทราบการปรับเงินข้าราชการใหม่จาก กพ. เลขที่หนังสือ นร.1008.1/ว3 ลงวันที่ 8 พ.ค.55

อยากทราบว่าที่มีหนังสือจาก กพ.เลขที่หนังสือ นร.1008.1/ว3 ลงวันที่ 8 พ.ค.55 ปรับเงินเดือนข้าราชการไม่ทราบว่าวิชาชีพพยาบาลปรับอยู่ในหัวข้อไหนค่ะเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจ...ช่วยกรุณาตอบด่วนน่ะค่ะ....เพราะน้องปรับแต่พี่ที่ทำงานมา 14 ปี ไม่ได้ปรับมันหมายความว่าอย่างไรค่ะ.....ข้องใจมากกกกกค่ะ

การตรวรักษาแทนแพทย์

กรณีอยู่รพ.ชุมชนต้องตรวจรักษาแทนแพทยนอกเวลาราชการมีกฎหมายคุ้มครองหรือไม่และถ้าไม่มีสามารถตรวจได้หรือไม่

อยากคะแนน

1.อยากทราบตอนนี้ได้กี่หน่วยคะแนนคะ รหัสสมาชิก23802 พอดีจะต่อใบอนุญาตธค.55
2.จบป.โท เวชปฏิบัติชุมชน มข. ขอใบNPไปเมื่อกพ.55 (ส่งไปเวลาไล่เลี่ยกับสมัครสอบAPN) ยังไม่ได้รับตอบกลับค่ะ

เงินค่าตอบแทน พตส.

เรียนท่านเลขาธิการสภาการพยาบาลค่ะ

ดิฉันเป็นจบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์มาแล้ว 11 ปี ปัจจุบันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ก่อนหน้านี้ทำหน้้าที่ดูแลผู้ป่วยตามวอร์ดต่างๆ แต่ระยะ 5 ปีหลังมานี้ ดิฉันปฏิบัติที่เกี่ยวกับด้านวิจัยในเชิงคลินิกค่ะ โดยเป็นผู้ร่วมวิจัย หรือบางครั้งก็เป็น Study Nurse และ Study Co. โดยรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญในงานวิชาการด้านการพยาบาล การให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม และสิทธิการรักษาให้กับผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
นอกจากนี้ยัง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญในงานวิชาการด้านการพยาบาล และงานวิจัย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการพยาบาล รวมถึงเป็นผู้ร่วมวิจัยและผู้ประสานงานวิจัย (ทั้งบุคลากรและหน่วยงานในสถาบันบำราศนราดูร และนอกสถาบันฯ)
1.2 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ภายในหน่วยงานเพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงทางคลินิก
1.3 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับด้านคลินิกและการศึกษาวิจัยของผู้รับบริการที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอย่างมีคุณภาพตามหลักการวิจัย
1.4 ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคแทรกซ้อน ลดการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ และเพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี
1.5 พัฒนา/สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ/ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้รับบริการ/ครอบครัว/ กลุ่มบุคคล
1.6 พัฒนาวิชาการในงานบริการพยาบาลและพัฒนาตนเองโดยร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน
1.7 รายงานและร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน
1.8 รายงานการรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยของบุคลากรในสถาบันฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในสถาบันฯ และนอกสถาบันฯ ตลอดจนระดับชาติและนานาชาติ

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำการศึกษาวิจัยกับบุคลากรทั้งในและนอกสถาบันฯ ร่วมกัน โดยมีบทบาทในการแสดงความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

4. ด้านการบริการ
4.1 ดำเนินการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ
4.2 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- การศึกษา: ปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- มีความรู้ความสามารถในวิชาการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้
- มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน: ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านงานวิจัย
- เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ICH-GCP (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice: GCP)
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะการใช่ทังฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถประสานงาน ติดต่อผู้รับบริการที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัย ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้รับบริการที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยที่มีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ตอบ

จากข้อมูลข้างต้นดิฉันคิดว่าตัวดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพแล้ว แต่เนื่องจากที่หน่วยงาน (องค์กร) ที่ดิฉันกำลังปฏิบัติอยู่นั้น พบว่าตำแหน่งที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับคำนิยามต่างๆ ของการเบิกจ่ายเงินตอบแทน พตส. ตามที่ กพ. ได้กำหนดไว้

ดิฉันใคร่ขอรบกวนสอบถามท่านเลขาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องว่า จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ดิฉันควรได้รับค่าตอบแทน พตส. หรือไม่คะ และถ้าได้ดิฉันควรได้รับในอัตราเท่าใดคะ และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางสภาการพยาบาลจะร่วมกับ กพ. แก้ไขนิยามต่างๆ ของผู้ที่ควรได้รับ พตส. ให้กับกลุ่มปฏิบัติงานอย่างดิฉันคะ เพราะตามความคิดเห็นดิฉันคิดว่าในโลกที่เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าไปกับการศึกษาวิจัยทางด้านสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง พยาบาลวิชาชีพก็เป็นหนึงในการร่วมทีมด้วยเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

สอบถามเงินพตส.กรณีปฏิบัติงานเทศบาล

ปฎิบัติงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6ว หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล ได้รับเงินพตส.เดือนละ 1000บาท
ต่อมาสอบเปลี่ยนสายงานเป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข แต่ยังคงปฎิบัติงานรักษาพยาบาล ตามคำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลเนื่องจากขาดบุคลากร
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ยังไม่หมดอายุ)
ขอเรียนถามว่า เงินพตส.1000 บาทยังได้รับอยู่หรือไม่

สอบถาม

อยากจะสอบถามนะคะ ว่าที่จริงแล้วเงินฉ.7 นี่ข้าราชการเท่านั้นหรอคะ ที่มีสิทธิ์ได้
แล้วสิทธิ์ของลูกจ้างแบบพวกเรานี่ ได้อะไร
ในเมื่อทุกคนก็ทำงานเป็นวิชาชีพเหมือนกัน
จะตัดสินกันเพียงแค่ข้าราชการ กับลูกจ้าง หรอคะ
อยากได้คำตอบจริงๆคะ
จะได้วางแผนการดำเนินชีวิตถูก
เพราะการรอบรรจุ คงเป็นไปได้ยาก แต่พวกลูกจ้างแบบเราจะได้อะไรบ้าง ที่มาทดแทนกับการที่ไม่ได้บรรจุ
เพราะมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของพวกเรานะคะ ที่ไม่ได้บรรจุ
เวลาทำงาน ไม่ได้มีแบ่งนะคะ ว่าลูกจ้าง ว่าข้าราชการ ต่างก็ทำงานบนพื้นฐานของวิชาชีพคะ
ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

สอบถามเรื่องการเป็นสมาชิกวารสารสมาคมพยาบาลค่ะ

อยากทราบว่า ตนเองยังเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลอยู่หรือไม่ ไม่ทราบว่าจะต้องตรวจสอบที่ไหนค่ะ เพราะไม่แน่ใจว่ายังเป็นอยู่หรือป่าว..ถ้าหมดอายุไปแล้วจะได้ต่ออายุใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ ชื่อ นางสาวมัณทนาวดี เมธาพัฒนะ เลขที่สามชิก 55457 เลขที่ใบประกอบฯ 4511026250

วิชาชีพพยาบาลที่ทำงานในสถานเสริมความงาม

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพ ตอนนี้สนใจเรื่องการทำงานในสถานเสริมความงาม จึงอยากเรียนถามว่าพยาบาลวิชาชีพสามารถทำหัตถการเกี่ยวกับความงามได้อย่างแพทย์หรือไม่ค่ะ ตัวอย่างหัตถการนะค่ะ ได้แก่ TR - Lift ,Botox , Filler , IPL เป็นต้นค่ะ พยาบาลสามารถทำได้ไหมค่ะ ผิดกฎหมายไหมค่ะ แล้วพยาบาลสามารถทำหน้าที่อะไรบ้างในสถานเสริมวคามงามค่ะ