TNC Search

Search in www.tnc.or.th site.
Words separated by space, quote or double-quote are allowed.
a "b c" d gives "a" , "b c" , "d"
Search words: หนังสือ, found: 143

Search results


หนังสือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาล
     สภาการพยาบาลได้จัดทำหนังสือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาล เพื่อการใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงและเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  คลิกหนังสือ สำหรับดาว์นโหลด [inline:001.JPG]

ต้องการได้หนังสือรับรองและใบประกอบวิชาชีพเมื่อสอบผ่านแล้วทำไง
เพิ่งจบมาปีนี้และสอบสภาผ่านรอบแรก ตั้งแต่วันประกาศผลจนถึงวันนี้ยังไม่ได้หนังสือรับรอง หรือว่าใบประกอบวิชาชีพเลยค่ะเห็นเพื่อนๆได้กันแล้ว ซึ่งทางโรงพยาบาลต้องการ แล้วอยากทราบว่าตอนนี้ได้ส่งใบประกอบวิชาชีพออกมาหมดหรือยังค่ะ ถ้าส่งออกมาหมดแล้วต้องการแจ้งที่อยู่ใหม่ได้หรือป่าวค่ะ ขอบ...

อยากทราบการปรับเงินข้าราชการใหม่จาก กพ. เลขที่หนังสือ นร.1008.1/ว3 ลงวันที่ 8 พ.ค.55
อยากทราบว่าที่มีหนังสือจาก กพ.เลขที่หนังสือ นร.1008.1/ว3 ลงวันที่ 8 พ.ค.55 ปรับเงินเดือนข้าราชการไม่ทราบว่าวิชาชีพพยาบาลปรับอยู่ในหัวข้อไหนค่ะเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจ...ช่วยกรุณาตอบด่วนน่ะค่ะ....เพราะน้องปรับแต่พี่ที่ทำงานมา 14 ปี ไม่ได้ปรับมันห...

หนังสือสอบเก็บคะแนน cneu ซื้อได้เมื่อไหหร่ครับ
อยากสอบถามว่าหนังสือที่จะทำข้อสอบเก็บคะแนน cneu จะซื้อได้อีกทีเมื่อไหร่ครับ เพราะว่าคะแนนผมตอนนี้ยังไม่ถึงยี่สอบคะแนนเลย ทำมา จะ ห้าปีแล้วครับ เปิดให้สอบฟรีน้อยไปหน่อยนะครับ ผมอยู่ชายแดนไม่ค่อยมีเวลาได้ไปอบรมเท่าไหร่ค...

อยากได้หนังสือจากสภาการพยาบาลเรื่องการเก็บหน่วยคะแนน
เนื่องจากสาธารณสุขอำเภอไม่เห็นความสำคัญหรืออนุญาตให้พยาบาลมาอบรมเก็บหน่วยเวชปฏิบ้ติ เนื่องจากในสสอ.ที่ตนอยูืเพื่อนๆใบอนุญาตจะหมดอายุแต่ไม่มีโอกาลไปอบรมฟื้นฟู อย่างนี้จะทำอย่างไร หนูอยากได้หนังสือจากสภาการพยาบาลให้หัวหน้า หรือ สสอ.ดูอย่างนี้พยาบาลก็ไม่มีโอกาส

ติดต่อเรื่องหนังสือการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังและติดต่อการขึ้นทะเบียน NP
หนังสือการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ 1. นางประมาลพร พงศ์พัฒนานุกุล 2. นสนงคราญ สมชาย 3.นส ช่อผกา โตบันลือภพ 4. นางดวงเดทอน ไพยะราช ทั้ง 4 คนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือเลย กรุณาส่งด่วยด้วย เพราะกำหนดส่งการทำข้อสอบสิ้นเดือนตุลาคม 54 นี้ ได้ลงทะเบียนตั้งแต่ ต้นเดือนกันยายน 54 ส่งเอกสารให้ สภาการพยาบาล 4 กย 54 การขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ของ 1. นส วรรณภา อ...

ติดต่อเรื่องการขึ้นทะเบียนพยาบาลเวช และหนังสือการบทความวิชาการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
หนังสือการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ 1. นางประมาลพร พงศ์พัฒนานุกุล 2. นสนงคราญ สมชาย 3.นส ช่อผกา โตบันลือภพ 4. นางดวงเดทอน ไพยะราช ทั้ง 4 คนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือเลย กรุณาส่งด่วยด้วย เพราะกำหนดส่งการทำข้อสอบสิ้นเดือนตุลาคม 54 นี้ ได้ลงทะเบียนตั้งแต่ ต้นเดือนกันยายน 54 ส่งเอกสารให้ สภาการพยาบาล 4 กย 54 การขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ของ 1. นส วรร...

การออกหนังสือรับรองการเกิด
ปัจจุบันมี unwanted preg , single mom , ตั้งครรภ์ไม่พร้อม บิดา มารดาไม่ทราบว่าบุตรสาวตั้งครรภ์ ทราบเมื่อขณะมาคลอด การออกหนังสือรับรองการเกิดในส่วนของชื่อบิดาผู้ให้กำเนิดต้องทำอย่างไร

หนังสือรับรองพยาบาลเวชปฏิบัติ(NP)
ตามที่สภาการพยาบาลได้แจ้งให้สมาชิกพยาบาลเวชปฏิบัติ(NP) ที่ขึ้นทะเบียน ตั้งแต่ พ.ศ.2548 - 2549 ให้ส่งหนังสือรับรองฉบับจริงที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีวันที่หมดอายุ มายังสภาการพยาบาลเพื่อออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ นั้น ซึ่งดิฉันส่งหนังสือรับรองมาขอเปลี่ยนฉบับใหม่ มาเป็นเดือนแล้วค่ะ ยังไม่ได้รับเลย เพราะเพื่อนที่ส่งมาได้รับกันแล้ว ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ (เลขที่ใบอนุญาติ 4511064765) ขอบคุณค่ะ

ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ
     ร่างความเห็นได้ที่สภาการพยาบาลโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์, Fax.02-5897121 หรือ email : amornchad@hotmail.com และ Sekson.p@hotmail.com

ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ

หนังสือแสดงความจำนงขอรับการประเมิน

หนังสือรวมบทความวิชาการปี 2554
จะมีอีกเมื่อไหร่คะ จะได้ขอสั่งซื้อเลย

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับหนังสือข้อสอบและแบบลงข้อสอบ
เรียนสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการคะ ดิฉันยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยการศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการ เลือกตอบแบบทดสอบทาง

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องข้อปฏิบัติเรื่องหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหนังสือสำคัยการเป็นสมาชิกและบัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ.๒๕๒๘ >>

ใบสั่งซื้อหนังสือสภาการพยาบาล

หนังสือรับรองการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่สมัึครสอบ

แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ (ทญ.4)

หนังสือรับรองเฉพาะทาง 4 เดือน (NP)

หนังสือรับรองเฉพาะทาง 4 เดือน (NP)

การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

หลักฐานการสมัคร
ดิฉันมีความประสงค์สมัครสอบและขอขึ้นทะเบียนการพยาบาลและผคุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ดิฉันจบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง2ปี จาก มสธ. จบปีการศึกษาที่ 2/2554 ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ทาง มสธ.ไค้ส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(ฉบับชั่วคราว) อยากทราบว่า หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(ฉบับชั่วคราว) สามารถใช้ในการสมัครสอบและขอขึ้นทะเบียนการพยาบาลและผคุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในครั้งที่ 3/2555 ได้หรือไม่ ขอความกรุณาด้วยคะ

บทความวิชาการ
สั่งซื้อบทความวิชาการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กย 55 ไม่ทราบว่าทางสภาได้รับหรือยังค่ะ แล้วจะส่งหนังสือบทความเพื่อเก็บหน่วย CNEU มาเมื่อไหร่ค่ะ

สอบถามครับ
...ี้ ขอสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณพ์การปรับเข้าสุ่สายงานพยาบาลหน่อยครับ 1.หลังจากได้ประกอบแล้วต้องดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติงานกี่ปีจึงจะสามารถปรับเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการได้ มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างหรือมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่สามารถใช้ในการอ้างอิง หรือไม่ครับ เพราะจากที่ฟังๆมามีคำตอบที่ไม่ตรงกันเลย เลยต้องการความกระจ่างในเรื่องนี้ครับ..ขอบคุณครับ

คำแนะนำการเก็บหน่วยคะแนนสะสมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
...ลศาสตร์จากสภาการพยาบาล - ถ้าต้องการเก็บหน่วยคะแนนเพิ่มเติมด้วยการศึกษาด้วยตนเอง ขณะนี้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จัดทำชุดบทความวิชาการ เรื่อง การพยาบาลครอบครัว ให้สมาชิกได้ศึกษาและตอบคำถามท้ายบท หนังสือดังกล่าวมี 15 บท แต่ละบทมีคำถามท้ายบท 10 ข้อ ถ้าสมาชิกตอบคำถามแต่ละบทถูก 6 ข้อขึ้นไป จะได้หน่วยคะแนนบทละ 2 หน่วยคะแนน - การลงทะเบียนซื้อหนังสือบทความ ทำได้ดังนี้ 1) Download แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จาก www.ccne.or.th โดยดำเนินการดังนี้ 2) กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ให้ครบถ้วน 3) ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไ...

สอบถาม เรื่องการต่อใบประกอบวิชาชีพ
ใบประกอบวิชาชีพการยาบาล จะหมดอายุ เดือนกรกฏาคม 2556 จะติดต่อซื้อหนังสือเพื่อทำข้อสอบเก็บหน่วยกิต ได้อย่างไรครับ ตอนนี้ทำงานอยู่หนองคาย parinya_90@hotmail.co.th ขอบคุณมากครับ

สอบถาม
ขอสอบถามเรื่อง การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบAPN จะได้ในกรณีสมัครสอบAPN หรือสามารถเขียนขอก่อนได้หรือไม่(เพื่อต้องยื่นประกอบการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ) เนื่องจากสมัครสอบไม่ทันค่ะ ได้เห็นหนังสือสอบAPNเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ขอความช่วยเหลือ
...มดิฉัน ไม่ทราบว่าต้องซื้อในนามผู้ที่จะสอบ คิดว่าลงชื่อในข้อสอบและเลขประกอบโรคศิลป์ ทำให้ดิฉันไม่ได้คะแนนจากการสอบเนื่องจากไม่ทราบจริงๆ จึงอยากขอให้สภาการพยาบาลช่วยเหลือสมาชิกในความไม่รู้ขั้นตอนการซื้อหนังสือทำข้อสอบด้วยค่ะ ดิฉันจันทร์เพ็ญ ธรรมเจริญ

คะแนน CNEU ไม่ถึง 50 เลยครับ
ถ้าคะแนน CNEU เก็บได้ไม่ถึง 50 คะแนนก่อนวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพ ต้องทำไงครับ เพราะว่าผมคิดว่าผมคงเก็บไม่ทันแน่ๆเลย ตอนนี้มี 12 เองครับ ไปราชการตลอดถ้าซื้อหนังสือมาทำแล้วคงได้ประมาณสี่สิบกว่าๆนะครับ สามารถต่อได้ไหมครับ

ใบรับรอง NP ใบใหม่แทนใบที่มีวันหมดอายุ
ยื่นหลักฐานการขอเปลี่ยนหนังสือรับรอง NP เนื่องจากมีวันหมดอายุ ยื่นไปได้ประมาณ 1 เดือนแล้วค่ะ อยากเรียนถามว่า นานประมาณเท่าไรจึงจะได้ใบใหม่ค่ะ

รปรับเพิ่ม พตส.ใหม่ปี 2555
ทราบจาก พยาบาลโรงพยาบาลว่า ค่า พตส. พยาบาลอบรมเวชฯ 4 เดือน เพิ่มจาก 1500 บาท เป็น 2000 บาท แล้ว มีหนังสือระเบียบอ้างอิงไหมคะ จะได้ยื่นให้ผู้รับผิดชอบงานที่ สสจ. ปรับเปลี่ยนให้ค่ะ

สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้และความชำนาญเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
จัดทำโดย สภาการพยาบาล            ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-596-7537 โทรสาร 02-589-7121

ขอเปลี่ยนวิธีการสอบ
เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับส่งเอกสารล่าช้าจึงทำให้การอ่านหนังสือในการสอบล่าช้าไปด้วย จากเดิมที่ลง วิธีการสอบทางไรษณีย์ต้องการขอเปลี่ยนเป็นสอบทางออนไลน์ได้หรือไม่

การสอบออนไลน์รอบวันที่1 กบ 54-30 พย54 เคยโทรไปถามเจ้าหน้าที่บอกว่ายืดการสอบถึงเดือนธันวาคม 54 จริงหรือเปล่าคะ
...่อง ได้รับการตอบกลับมาว่ายืดระยะเวลาสอบให้ถึงเดือน ธันวาคม 54 แต่พอทำข้อสอบ ช่วงเดือนธันวาคม แล้วไม่มีคะแนนสอบผ่านขึ้นให้เลยคะ เลยอยากได้รับการยืนยันอีกครั้งว่าดิฉันเข้าใจถูกหรือเปล่า และจะมีการออกหนังสือใหม่อีกครั้งเมือไหรคะ ขอบคุณคะ

พยาบาล 3000 คน
...โรงพยาบาลที่รับเข้าบรรจุทำงานมากและอีกอย่างที่จะสอบถามนายกสภาการพยาบาลว่าทำไมพยาบาล 3000 คนที่ไม่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพให้บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ทำไมไม่บรรจุในตำแหน่งพยาบาลเทคนิคแถมยังมีหนังสือแจ้งมาอีกว่ามอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพขอถามหน่อยตลกไหมคะในเมื่อสอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านจะเป็นพยาบาลวิชาชีพได้อย่างไร แล้วใครจะไปกำกับด...

การขอรับเงิน พตส.
...ยเงิน พสต. ดิฉันไม่ได้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติเฉพาะทาง (4 เดือน) แต่เรียนจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้ขอหนังสือรับรองการจบจากทางมหาลัยขอนแก่นแล้ว หลังจากนั้นได้นำไปยื่นเพื่อขอรับเงิน พตส.เพิ่มจาก 1,000 บาท เป็น...ะนำว่าหลักสตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้รับการเรียนการพยาบาลเวชปฏิบัติในตัวอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องออกหนังสือรับรองว่าหลักสูตรเรียนการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมีการสอนการพยาบาลเวชปฏิบัติในระยะเวลาเท่าใด แค่นำหนังสือรับรองการจบและ Transcript ไปยื่นก็เพียงพอแล้ว ดิฉันเลยไม่เข้าใจว่าต้องทำอย่างไรดี ในส่วนของ สสจ.ขอนแก่นก็ต้องการหนังสือรับรองว่าหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีการเรียนการสอนการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน ขึ้นไป แต่ทางคณะพยาบาลก็บอกว่าไม่สามารถออกหนังสือรับรองแบบนี้ให้นักศึกษาได้ แค่หนังสือรับรองการจบและ Transcript ก็เพียงพอแล้ว ดิฉันอยากจะให้สภาการพยาบาลช่วยไขข้อข้องใจ และแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ด้วยค่ะ (จากการสอบถามเพื่อนๆ จากจังหวัดอื่น ไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้ มีเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ).......

สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับ
เป็นพยาบาลวิชาชีพที่เปลี่ยนตำแหน่งมาจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนในขณะที่กำลังทำซี6(ขาดอีก 2 เดือน)เปลี่ยนมาเป็นระบบแท่งจึงต้องใช้ซี5และมาเริ่มต้นเป็นระดับปฏิบัติการ ทราบว่ามีหนังสือให้พยาบาลเทคนิคปรับเป็นชำนาญการได้เลย แล้วของ จพง.ที่เปลี่ยนตำแหน่งมาเพราะอะไรจึงให้ 6ปีจึงจะขอเลื่อนระดับเป็นชำนาญการได้ ขอความกรุณาสภาการพยาบาลช่วยหาทางเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพวกเราด้วยเถอะค่ะ

การเก็บหน่วยกิจเพื่อต่อใบอนุญาตฯ
ใบอนุญาตฯจะหมดอายุ เดือน ธ.ค.2555 แต่บัตรสมาชิกสภาการพยาบาลหมดอายุ เดือนพ.ค.2554 แล้ว จะรอต่อพร้อมกันได้หรือไม่ และหนังสือข้อสอบวัดความรู้ที่ใช้เก็บหน่วย 50 หน่วยกิจ(ทำข้อสอบ)มีหรือยังคะ ขอบคุณค่ะ.

อยากทราบเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ สามารถเข้าดูออนไลน์ได้มั๊ยคะ?
เนื่องด้วย ดิฉันเพิ่งเป็นพยาบาลจบใหม่ สอบผ่านทั้งแปดรายวิชาแล้ว แต่มีเหตุขัดข้องเล็กน้อย ทำให้ยังไม่ได้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯที่ทางสภาฯจัดส่งมาให้ตามที่อยู่ที่ภูมิลำเนาของดิฉัน เนื่องจากขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ต่างจังหวัดมีความจำเป็นต้องใช้เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปภูมิลำเน...

การเก็บหน่วยคะแนน 50 หน่วยต้องมีหน่วยจากการการอบรมฟื้นฟูเวช (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วยไช่หรือไม่ค่ะ
การเก็บหน่วยคะแนน 50 หน่วยที่ใช้ต่อใบอนุญาตืประกอบวิชาชีพฯ ต้องมีหน่วยจากการการอบรมฟื้นฟูเวช (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วยไช่หรือไม่ค่ะ แล้วหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้องต่อใหม่หรือเปล่าค่ะ ถ้าต่อใหม่ต่ออย่างไรต้องเก็บหน่วยแยกจากการต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพฯหรือเปล่าค่ะ

อยากรู้จริง
อยากถามเพื่อนสมาชิกว่าใครเห็นหนังสือ..การตอบกลับเกี่ยวกับเนื่อหาว่า..ที่ว่า..การขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.นั้น ทางกระทรวงมีตอบกลับมาอย่าง...(ตอนแรกนั้นมีหนังสอว่าให้ นวก.สาธารณสุขหรือ จพ.สาธารณสุข ขึ้นดำรงดำแหน่ง ผอ.รพ.สต. เท่านั้น เลยมีหนังสือจากสภากลับไปหากระทรวงใหม่อีกครคั้งหนึ่ง)

สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  จัดทำโดย สภาการพยาบาล             ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-596-7537 โทรสาร 02-589-7121

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯและข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
  จัดทำโดย สภาการพยาบาล             ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-596-7537 โทรสาร 02-589-7121

ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคฯ
จัดทำโดย สภาการพยาบาล    ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-596-7537 โทรสาร 02-589-7121

การขอตรวจสอบสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพฯ
...ฯ ได้ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โดยดำเนินการดังนี้      1. หน่วยงานทำหนังสือถึง เลขาธิการสภาการพยาบาล แจ้งความประสงค์      2. รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมระบุ เลขที่สมาชิก หรือ เลขที่ใบอนุญาตฯ      3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ...

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  จัดทำโดย สภาการพยาบาล    ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-596-7537 โทรสาร 02-589-7121

คำอธิบายเพิ่มเติม
     สภาการพยาบาลได้จัดส่งผลการสอบทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีสอบผ่านสภาการพยาบาลจะดำเนินการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และจัดส่งให้ท่านภายใน 90 วัน หากต้องการหนังสือรับรองใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่  สามารถเขียนบันทึกข้อความระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรอง ส่งโทรสารไปที่งานทะเบียนฯ      หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่องานทะเบียนฯ โทรศัพท์ 02-596-7555-61 โทรสาร 02-951-0147

คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น
  จัดทำโดย สภาการพยาบาล             ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-596-7537 โทรสาร 02-589-7121

ปฎิรูประบบบริการการพยาบาล
  จัดทำโดย สภาการพยาบาล             ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-596-7537 โทรสาร 02-589-7121