เรื่อง ประกาศเมื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ 18/11/60
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 13/11/60
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ 10/11/60
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 10/11/60
รายชื่อสมาชิกที่บัตรเลือกตั้งตีกลับ 07/11/60
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 09/10/60
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิยื่นขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2561 03/10/60
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ 25/09/60
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2560 22/09/60
รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561 - 2565 19/09/60