เรื่อง ประกาศเมื่อ
เปิดรับสมัครการสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2561 10/01/61
ความคืบหน้ากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน 08/01/61
การต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่าน Web Application 26/12/60
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น 25/12/60
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2561 21/12/60
ประกาศสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 15/12/60
รายชื่อสมาชิกที่บัตรเลือกตั้งตีกลับ 13/12/60
สภาการพยาบาลเปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตฯ วันเสาร์ที่ 16 และ 23 ธันวาคม 2560 08/12/60
งานแถลงข่าวกำหนดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 06/12/60
สภาการพยาบาลสัญจร เขตสุขภาพที่ 6 30/11/60