ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุมวิชาการ / อบรมต่างๆ

กิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าอวยพร แด่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2561
งานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 10)
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
งานเสวนานโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรวิชาชีพ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล

Counter

  • Site Counter: 6,450,143
  • Unique Visitor: 515,588
  • Since: 01-01-2554