ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกฉบับมีอายุ  5 ปี สมาชิกสามารถยื่นเอกสารได้ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 6 เดือน โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้

     1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 6)  ติดรูป 1 นิ้วที่คำขอ
    
2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ  จำนวน 1 ฉบับ
     
4. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล    จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ /ใบแจ้งความ(กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย)     จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีค่าธรรมเนียม   จำนวน 1 ฉบับ
     7. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน อย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน
     8. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป  (ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช้รูปถ่ายแบบ Scan) 

ค่าธรรมเนียม (โอนผ่านระบบ Teller Payment)

ประเภทใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 500 บาท 400 บาท
การพยาบาล 250 บาท 200 บาท
การผดุงครรภ์ 250 บาท 200 บาท

     กรณีบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลหมดอายุในปีเดียวกับใบอนุญาตฯ ให้ดำเนินการต่อบัตรสมาชิกมาพร้อมกัน โดยกรอกแบบคำขอ  สพ.4 พร้อมติดรูป 1 นิ้วที่คำขอ  (ไม่มีเอกสารแนบเพราะใช้ชุดเดียวกับการต่ออายุใบอนุญาตฯ) และชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรสมาชิก ดังนี้  
        - ค่าธรรมเนียมบัตร                        50     บาท
        - ค่าบำรุง                                  500     บาท (ปีละ 100  บาท)
        - ค่าบำรุงค้างชำระ (ถ้ามี) ปีละ       100     บาท (หากหมดอายุเกิน 6 เดือน นับเป็น  1  ปี)
        - และ กรณีต่อบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ ให้คำนวณจากวันที่บัตรหมดอายุ ไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ ค่าธรรมเนียมปีละ 100 บาท เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี

ระยะเวลาการยื่นเอกสาร สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุในปี 2557

เดือน เริ่มยื่นเอกสาร หมดเขตการยื่นเอกสาร
มีนาคม - เมษายน 2557 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ
กรกฎาคม - สิงหาคม 2557  กุมภาพันธ์ 2557    ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557   มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

 

ระยะเวลาการยื่นเอกสาร สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุในปี 2558

เดือน เริ่มยื่นเอกสาร หมดเขตการยื่นเอกสาร
มีนาคม - เมษายน 2558 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ
กรกฎาคม - สิงหาคม 2558  กุมภาพันธ์ 2558    ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558   มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

 หมายเหตุ  หากยื่นเอกสารไม่ทันตามกำหนด  ต้องดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน ตามประกาศสภาการพยาบาล (ดูรายละเอียด การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีหมดอายุ)

 Download
         
แบบคำขอ ทญ.6
        
แบบคำขอ สพ.4
        
แบบชำระเงิน Teller Payment