เรื่องการส่งเอกสารใบต่ออนุญาติทาง ไปรษณีย์

ส่งเอกสารการต่อใบอนุญาติทางไปรษณีย์ EMS ไปวันที่ 16 / 01 / 56 ของ นางสาว คันธารัตน์ ถิ่นนคร ไม่ทราบว่าได้รับหรือยังคะ