ตรวจสอบหน่วยคะแนน CNEU ไม่ได้

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว(มากกว่า 10 ครั้ง) ระบบจะแจ้งว่า Useaname/Password ไม่ถูกต้อง จะต้องโทรแจ้งที่เบอร์ไหน อย่างไรคะ


Warning: Table '.\tnc_dp6_2\accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('', 'node/933', '', '54.161.240.10', 0, 'a525a5me9fugl1kst96a34do96', 68, 1410852227) in D:\WEBROOT\TNCROOT\TNC_DP6_2\includes\database.mysql.inc on line 128