โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลฯ