ตราสภาการพยาบาล

 

 

                       1. เป็นรูปวงกลม
                     2. มีรูปตะเกียงอยู่บนฐานดอกบัว
                     3. มีคำว่าสภาการพยาบาลเหนือตะเกียงในวงกลม
                     4. มีคำว่า “ พ.ศ. ๒๕๒๘ “อยู่ที่ฐานดอกบัว

         ความหมาย
               แท่นวงกลม         หมายถึง   การรวมพลังเป็นปึกแผ่นและความยุติธรรม
               ตะเกียงไนติงเกล  หมายถึง   ความเมตตา
               เปลวไฟ               หมายถึง   ความรุ่งโรจน์
               พ.ศ. ๒๕๒๘         หมายถึง   ปี พ.ศ. ที่จัดตั้งสภาการพยาบาล