การสมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตร

ด้วยสภาการพยาบาลกำหนดการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2555 ดังนี้

1. สาขาการผดุงครรภ์            
2. สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
3. สาขาการพยาบาลเด็ก        
4. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์
5. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ   
6. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
7. สาขาการพยาบาลชุมชน     
8. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
9. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 

10. สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

- กำหนดรับสมัครสอบ  วันที่  1 กุมภาพันธ์  –  30 เมษายน  พ.ศ. 2555
- กำหนดการสอบข้อเขียน  วันที่  23 – 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
- สถานที่   จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
- กำหนดการสอบปากเปล่า สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกหมวดวิชาแล้ว
    * สอบปากเปล่ากลุ่มเก่า (สอบแก้ตัว) วันที่  21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
    * สอบปากเปล่ากลุ่มใหม่ (สอบครั้งแรก) วันที่  28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
    สถานที่  ณ  อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และรายชื่อมีผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า (กลุ่มเก่า) วันที่ 5 มิถุนายน 2555


       โปรดศึกษารายละเอียดในประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2555   และขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติที่จะขอสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรฯ จากประกาศสภาการพยาบาลเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 และเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
คลิกที่หัวข้องานวุฒิบัตร     หัวข้อย่อย - การสมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตร
    - ข้อบังคับและประกาศสภาการพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ที่หมายเลข  0 2596 7573-4 
                                   อีเมล์

อ่านรายละเอียด
กำหนดการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรฯ พ.ศ.2555.pdf 85.43 KB
แบบ วบ.2.pdf 75.71 KB
แบบ วบ.2[1].pdf 60.73 KB
หนังสือรับรองปฎิบัติการพยาบาล.pdf 35.73 KB
ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ Teller Payment.pdf 66.18 KB
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า (กลุ่มเก่า) ปี 2555.pdf 65.91 KB
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ปี 2555.pdf 437.88 KB
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า ปี 55.pdf 5.14 MB