ข้อบังคับ/ประกาศ สภาการพยาบาล

ข้อบังคับสภาการพยาบาล
     ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2545 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2545)  
     -
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2550)
    
- ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553


ประกาศสภาการพยาบาล
 
      - การขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 
     - การออกบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2550

     - กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2551
      - กำหนดการสอบความรู้ฯ สอบ 8 วิชา (กรณีเก็บหน่วยคะแนนไม่ครบ 50 หน่วยคะแนน)
      - กำหนดการสอบความรู้ฯ สอบ 1 วิชา (กรณีเก็บหน่วยคะแนน ครบ 50 หน่วยคะแนน)