บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล (ต่ออายุ/ชำรุด/สูญหาย)

==> ต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล

         บัตรประจำตัวสมาชิกมีอายุ  5 ปี สามารถดำเนินการต่ออายุได้เมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุลง และสามารถปรับบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯได้  โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้
          1. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4)
          2. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (กรณีใช้ยศ) ไม่มีค่าธรรมเนียม
          5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว   ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่คำขอ สพ.4)


       ค่าธรรมเนียม (โอนผ่านระบบ Teller Payment)
       - ค่าธรรมเนียมบัตร                        50   บาท
       - ค่าบำรุง                                   500   บาท   
       - ค่าบำรุงค้างชำระ (ถ้ามี) ปีละ       100   บาท (หากหมดอายุเกิน  6  เดือน นับเป็น  1  ปี)
       - การต่อบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ ให้คำนวณจากวันที่บัตรหมดอายุไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ ค่าธรรมเนียมปีละ 100 บาท และเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี

==> บัตรชำรุด สูญหาย หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร
        
ผู้
ใดที่บัตรชำรุด สูญหาย ถูกทำลายในสาระสำคัญ หรือเหตุอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการในบัตร ให้ยื่นคำขอรับบัตรตาม แบบ สพ. 4 พร้อมหลักฐาน
         1. บัตรเดิมที่ชำรุด เสียหาย หรือหลักฐานใบแจ้งความในกรณีสูญหาย
         2. สำเนาบัตรประชาชน
         3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

         4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูป (ติดแบบคำขอ สพ.4)

         ค่าธรรมเนียม (โอนผ่านระบบ Teller Payment)   
             - 
ค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท     

        เลขาธิการสภาการพยาบาลจะออกบัตรใหม่ให้โดยกำหนดวันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุตามบัตรเดิม

 

หมายเหตุ  
          หากดำเนินการรวมกับรายการอื่น เช่น การต่ออายุใบอนุญาตฯ แก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ใบแทนใบอนุญาตฯ ให้ใช้เอกสารเพียง 1 ชุด ตามแบบ ทญ. นั้น ๆ

 

Download 
            
แบบคำขอ สพ.4
           
แบบชำระเงิน Teller Paymanet