ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (กรณียื่นเอกสารหลังวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ)

     ตามที่สภาการพยาบาลได้แจ้งประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนเรื่อง การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตใกล้จะหมดอายุ แล้วนั้น  ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ปล่อยให้ใบอนุญาตฯ หมดอายุ โดยที่ไม่ได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ กับสภาการพยาบาล ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่จะมาต่อใบอนุญาตฯ ภายหลังวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ ต้องผ่านการประเมินความรู้  ความสามารถตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลกำหนด ดังนี้ 

     * ผู้ที่มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ครบ 50 หน่วยคะแนน และยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตฯใหม่ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ  ต้องประเมินความรู้ฯ 1 รายวิชา  คือวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ

     * ผู้ที่มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ไม่ครบ 50  หน่วยคะแนน ต้องประเมินความรู้ฯ 8 รายวิชา (ตามประกาศการสอบประเมินความรู้ฯ) 

โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้
    
1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 8) ติดรูปที่คำขอ 1 รูป
     2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4) ติดรูปที่คำขอ 1 รูป
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ จำนวน 2 ชุด
     4. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล  จำนวน 2 ชุด
     5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ  จำนวน 2 ชุด
     6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)  จำนวน 2 ชุด
     7. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช้รูปถ่ายแบบ Scan)  
     8. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยคะแนน จำนวน 2 ชุด

การสมัครสอบประเมินความรู้ฯ ดำเนินการกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสาร ดังนี้
    
1. แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (ปร.1) ติดรูปที่คำขอ 1 รูป
     2. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยคะแนน
     3. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายสุภาพหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนไม่ใช่รูปถ่ายแบบ Scan)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ บัตรสมาชิก และสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (โอนผ่านระบบ Teller Payment)

 ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตฯ และบัตรสมาชิก ชั้นหนึ่ง 


ประเภทใบอนุญาตฯ

ค่าธรรมเนียม


รวม/บาท

บัตร

บำรุงสมาชิก

ใบอนุญาตฯ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์

50

500

1,000

1,550

การพยาบาล

50

500

500

1,050

การผดุงครรภ์

50

500

500

1,050

ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตฯและบัตรสมาชิก ชั้นสอง 


ประเภทใบอนุญาตฯ

ค่าธรรมเนียม


รวม/บาท

บัตร

บำรุงสมาชิก

ใบอนุญาตฯ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์

50

500

800


1,350

การพยาบาล

50

500

400


950

การผดุงครรภ์

50

500

400


950

หมายเหตุ  กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุไม่พร้อมใบอนุญาตฯ  ให้คำนวณจากวันที่บัตรสมาชิกหมดอายุ ถึงวันที่ยื่นเอกสาร เป็นค่าบำรุงค้างชำระ โดยคิดปีละ   100  บาท (หากหมดอายุเกิน 6 เดือน นับเป็น   1  ปี)

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตฯใหม่  


ประเภทการสอบ

ค่าสมัครสอบ

ค่าสอบรายวิชา

รวม/บาท

สอบ 1 รายวิชา


700


100


800

สอบ 8 รายวิชา


700


800


1,500

Download

          แบบคำขอ ทญ.8
         
แบบคำขอ สพ.4
         
แบบคำขอ ปร.1
         
แบบชำระเงิน Teller Payment 

 

อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการประเมินความรู้ฯ.pdf 74.67 KB