การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

     ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ประสงค์จะขอใบแปลใบอนุญาตและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ กรอกแบบคำขอพร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
     1. แบบคำขอการแปลใบอนุญาตฯ  (ทญ.12)
     2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
     3. แบบฟอร์มของต่างประเทศ (ถ้ามี)
     4. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript )
     5. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (หากดำเนินการแปลมากกว่า 1 ชุด ให้เพิ่มรูปถ่ายตามจำนวนการแปล)

ค่าธรรมเนียม(โอนผ่านระบบ Teller Payment)
     - ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ                              ฉบับละ    200 บาท 
     - การทำสำเนาเอกสารการแปลเป็นภาษาอังกฤษ           ฉบับละ      50 บาท
     - ค่าจัดทำเอกสารรับรองตามแบบฟอร์มของต่างประเทศ  ฉบับละ    200 บาท

Download
     แบบคำขอ ทญ.12
     แบบชำระเงิน Teller Payment