ทุนอุดหนุนวิจัยทางการพยาบาล

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ :  นางอภิญญา   วัฒนธงชัย
           งานวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ
           โทรศัพท์ 0 2596 7522
            E-mail :

อ่านรายละเอียด
1.ประกาศ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนวิจัยทางการพยาบาล ปี 2556.pdf 127.07 KB
2.ใบสมัครทุนพัฒนางาน 2556.pdf 152.44 KB
3.แบบเสนอโครงการ 2556.pdf 94.29 KB
4.แบบรายงานความก้าวหน้าทุนทางการพยาบาล 2556.pdf 101.72 KB
5.สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2556.pdf 889.64 KB
6.ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2538.pdf 53.45 KB