การขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)