การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ ในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

     ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ กรอกแบบคำขอ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
     1. แบบคำขอการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือ เพิ่มคำนำหน้า (ทญ.11)
     2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก กรณีขอเปลี่ยนในบัตรสมาชิกด้วย(สพ.4)
     3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ (ฉบับจริง)
     4. บัตรประจำตัวสมาชิก (ฉบับจริง) กรณีขอแก้ไข
     5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำขอที่ปรากฏหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ
     6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ
     7. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช้รูปถ่ายแบบสแกน)

ค่าธรรมเนียม (โอนผ่านระบบ Teller Payment)
     - ค่าเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อในใบอนุญาตฯ ครั้งละ 100 บาท
     - ค่าเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อในบัตรสมาชิก ครั้งละ 50   บาท

หมายเหตุ  
     หากสมาชิกประสงค์ขอต่ออายุบัตรสมาชิกฯให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ ให้คำนวณค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่บัตรสมาชิกหมดอายุ ไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ (นับปีละ 100 บาท หากเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)

Download
          แบบคำขอ ทญ.11
          แบบคำขอ สพ.4
          แบบชำระเงิน Teller Payment