การขอตรวจสอบสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพฯ

     หน่วยงานสามารถดำเนินการขอตรวจสอบใบอนุญาตฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ได้ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โดยดำเนินการดังนี้
     1. หน่วยงานทำหนังสือถึง เลขาธิการสภาการพยาบาล แจ้งความประสงค์
     2. รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมระบุ เลขที่สมาชิก หรือ เลขที่ใบอนุญาตฯ
     3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับปัจจุบัน
     4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ  รายละ 100 บาท

Download    แบบชำระเงิน Teller Payment