การสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯใหม่

 

สมัครสอบประเมินความรู้ฯ
กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุและขอขอรับใบอนุญาตฯใหม่

 

          ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯ  สามารถสมัครสอบด้วยตนเองที่สภาการพยาบาล หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้

 

1. การรับสมัครสอบประเมินความรู้ฯ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่  3/2557

ผู้สมัครสามารถยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯ (ปร.1) หรือคำขอสมัครสอบแก้ตัว (ปร.2) พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่สภาการพยาบาลตั้งแต่วันที่ 8  กันยายน  ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557  ในวันและเวลาราชการหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง  ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  การยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯทางไปรษณีย์ให้ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเท่านั้น   และเขียนหน้าซองว่า “สมัครสอบประเมินความรู้ฯ”

 

2. แบบคำขอสมัครสอบความรู้ฯ พร้อมหลักฐาน มีดังนี้

    2.1 แบบคำขอสมัครสอบความรู้ฯ (ปร.1)   *download   หรือ  (ปร.2)  *download

    2.2 ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม (Teller Payment)  *download

      2.3 สำเนาผลการสอบความรู้ฯ (กรณีสอบแก้ตัว)

2.4 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดในคำขอ 1รูป)

 

 3. ศูนย์สอบ

ลำดับที่

ศูนย์สอบ

รหัสศูนย์สอบ

1

คณะพยาบาลศาตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช

02

2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09

3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

13

4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16

 

 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 3/2557  วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ทาง www.tnc.or.th

   ขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบให้ถูกต้อง  เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเดินทางไปศูนย์สอบ

5. กำหนดวันสอบประเมินความรู้ฯ  วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

ชั้นหนึ่ง 

วันที่สอบ

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

 

09.00-10.15

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1103

29 พฤศจิกายน 2557

10.45-12.00

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

1106

 

13.30-14.45

การผดุงครรภ์

1101

 

15.15-16.30

การพยาบาลมารดาและทารก

1102

 

09.00-10.15

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

1107

30 พฤศจิกายน 2557

10.45-11.30

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1108

 

13.30-14.45

การพยาบาลผู้ใหญ่

1104

 

15.15-16.00

การพยาบาลผู้สูงอายุ

1105

 

ชั้นสอง

 วันที่สอบ

เวลา

วิชา

รหัสวิชา

 

09.00-10.00

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2103

29 พฤศจิกายน 2557

10.45-11.45

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

2106

 

13.30-14.30

การผดุงครรภ์

2101

 

15.15-16.15

การพยาบาลมารดาและทารก

2102

 

09.00-10.00

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

2107

30 พฤศจิกายน 2557

10.45-11.15

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2108

 

13.30-14.30

การพยาบาลผู้ใหญ่

2104

 

15.15-15.45

การพยาบาลผู้สูงอายุ

2105

 

6. ประกาศผลการสอบ

ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล  www.tnc.or.th

 

โปรดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงเท่านั้นในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ

หากไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ

 

อ่านรายละเอียด
คำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ กรณีขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ (ปร.1) 219.98 KB
คำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ กรณีขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ (ปร.2) สำหรับผู้สมัครสอบ กรณีสอบไม่ผ่าน 236.79 KB