ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกฉบับมีอายุ 5 ปี

สมาชิกสามารถยื่นเอกสารได้ก่อนวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ 180 วัน

โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้

1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 6)                            ติดรูป 1 นิ้วที่คำขอ
2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4)
                                           ติดรูป 1 นิ้วที่คำขอ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                           จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ         จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล                                             จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ /ใบแจ้งความ(กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย)  จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีค่าธรรมเนียม
 จำนวน 1 ฉบับ
8. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว
(ภาพถ่ายชุดสุภาพหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช้รูปถ่ายแบบ scan)  จำนวน 2 รูป
9. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน อย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน (
Print ได้จาก www.ccne.or.th)    

ค่าธรรมเนียม (โอนผ่านระบบ Teller Payment)

ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตฯ และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล   ชั้นหนึ่งประเภทใบอนุญาตฯ

ค่าธรรมเนียม


รวม/บาท

บัตร

บำรุงสมาชิก

ใบอนุญาตฯ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์

50

500

500

1,050

การพยาบาล

50

500

250

800

การผดุงครรภ์

50

500

250

800


ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตฯและบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล ชั้นสอง

ประเภทใบอนุญาตฯ

ค่าธรรมเนียม


รวม/บาท

บัตร

บำรุงสมาชิก

ใบอนุญาตฯ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์

50

500

400

950

การพยาบาล

50

500

200

750

การผดุงครรภ์

50

500

200

750

หมายเหตุ     กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุไม่พร้อมใบอนุญาตฯ  ให้คำนวณจากวันที่บัตรสมาชิกหมดอายุ ถึงวันที่ยื่นเอกสาร เป็นค่าบำรุงค้างชำระ  โดยคิดปีละ   100  บาท (หากหมดอายุเกิน 6 เดือน นับเป็น   1  ปี)

ระยะเวลาการยื่นเอกสาร สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุในปี 2557


เดือน

เริ่มยื่นเอกสาร

หมดเขตการยื่นเอกสาร

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557

 มิถุนายน 2557

ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

ระยะเวลาการยื่นเอกสาร สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุในปี 2558


เดือน

เริ่มยื่นเอกสาร

หมดเขตการยื่นเอกสาร

มีนาคม - เมษายน  2558 

 ตุลาคม 2557

ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 

 กุมภาพันธ์ 2558

ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

 มิถุนายน 2558

ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

หมายเหตุ      หากยื่นเอกสารไม่ทันตามกำหนด  ต้องดำเนินการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ใหม่  ตามประกาศสภาการพยาบาล (ดูรายละเอียด การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีหมดอายุ)

 Download
         
แบบคำขอ ทญ.6
        
แบบคำขอ สพ.4
        
แบบชำระเงิน Teller Payment