ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ

         ผู้สมัครสอบความรู้ ฯ ทุกคน ต้องสมัครสอบทางระบบ Online                ยกเว้นผู้ที่เคยสมัครสอบก่อน ปี 2556 (สอบแก้ตัว) ให้สมัครสอบทางไปรษณีย์

 

            สมัครสอบทางระบบ Online   คลิก              สมัครสอบทางไปรษณีย์  คลิก