ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

          ในกรณี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ถูกทำลาย หรือสูญหาย สามารถดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ได้ ซึ่งใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่จะมีคำว่า "ใบแทน" เป็นตัวอักษรสีแดง ประทับด้านบนขวามือของใบอนุญาตฯ 
          กรอกแบบคำขอและแนบเอกสาร ดังนี้
          1. แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ (ทญ. 10)
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
          3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกทำลาย หรือ ใบแจ้งความ กรณีสูญหาย
          4. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
          5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (โอนผ่านระบบ Teller Payment)   ฉบับละ 500 บาท

หมายเหตุ    
         
1. หากบัตรสมาชิกสูญหายให้กรอกแบบ สพ.4 เพิ่ม พร้อมค่าธรรมเนียม  50   บาท และ
          2. หากบัตรสมาชิกประสงค์ขอต่ออายุบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ  ให้คำนวณตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่บัตรสมาชิกหมดอายุ ไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ (นับปีละ 100 บาท  และเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)

Download
          แบบคำขอ ทญ.10
          แบบคำขอ สพ.4
          แบบชำระเงิน Teller Payment