ขอบเขตเนื้อหาวิชาในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ และประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ