นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล

          นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 4 จำนวน 89 คน  และอาจารย์ 6 คน มาศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์ สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ อาคารนครินทรศรี ชั้น 6  สภาการพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์  โฆษกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล และการดำเนินการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์