สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล

     คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 10 คน มาเยี่ยมชมและศึกษา  ดูงานที่สภาการพยาบาล เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม     ดร.วิเชียร ทวีลาภ อาคารนครินทรศรี ชั้น 3  สภาการพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา       สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของสภาการพยาบาล