ขอจัดทำหลักสูตรและเปิดดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 

     ตัวแทนเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เข้าพบนายกสภาการพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความเห็นใจและขอการสนับสนุนจากสภาการพยาบาล เพื่อจัดให้มีการจัดทำหลักสูตรและเปิดดำเนินการ เรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน) สำหรับเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ