นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

            นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 79 คน  มาศึกษาดูงานที่ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี ชั้น 4 สภาการพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ”