นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล

          นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ จำนวน 55 คน  มาศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์ สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ อาคารนครินทรศรี ชั้น 6  สภาการพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์  ผู้แทนสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับ ประวัติและบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล