พระราชบัญญัติวิชาชีพฯ


          สภาการพยาบาลได้จัดพิมพ์พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๐  ในครั้งนี้สภาการพยาบาลได้นำพระราชบัญญัติฯภาคภาษาอังกฤษมาจัดพิมพ์รวมเล่มไว้ด้วย เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น    ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ชั้น ๒ อาคารนครินทรศรี   ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๒- ๕๙๖๗๕๓๗-๘   โทรสาร ๐๒-๕๘๙๗๑๒๑

ราคา : ๓๐ บาท (ราคาใหม่)  เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔


ราคา : 30 บาท

 
อ่านรายละเอียด
ใบสั่งซื้อหนังสือใหม่ (ลงเว็ปไซด์) 7 มีค.57.pdf 222.25 KB