สรุปผลการประชุม "แผน 11....สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

 

         1. คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้มีการเผยแพร่สรุปผลการประชุม "แผน 11 ...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไปพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาประเทศใน ช่วงปี พ.ศ.2555 - 2559

         2. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559) สู่ผู้แทนขององค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สามารถ Download เอกสารได้จาก http://www.nesdb.go.th

อ่านรายละเอียด
1.5 pdf file report Plan 11 July 7 2011 (2)[1].pdf 366.45 KB