เรียนพยาบาล...ดีอย่างไร

เรียนพยาบาล...ดีอย่างไร

          วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติกับคนทุกวัย ทุกภาวะสุขภาพ ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พยาบาลจึงต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะในการดูแลบุคคลทุกวัย มีความเมตตากรุณา และมีความเข้าใจในความเป็นบุคคลอย่างดียิ่ง ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะประกอบวิชาชีพการพยาบาล จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน มีความเมตตากรุณาสูง และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการช่วยเหลือบุคคลที่เจ็บป่วยให้พ้นความทุกข์ทรมาน

 

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับแผ่นพับได้ที่

นางสาวจิรัฐิ์ติกาล พึ่งเกษม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล  
         
โทรศัพท์ 02-596-7524   E-Mail Address : chiratti_8@yahoo.com

อ่านรายละเอียด
เรียนพยาบาล...ดีอย่างไร.pdf 362.64 KB