กำหนดการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ และกำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ