ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2556– 2560 (ฉบับที่ 2)